Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Samenstelling GMR
Iedere ROOS-school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 

Voor het gezamenlijk belang is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers uit de vier gemeenten waarin scholen van de Stichting ROOS gevestigd zijn. Vanuit elke gemeente waar de scholen van Stichting ROOS gevestigd zijn, heeft een ouder en een leerkracht zitting in de GMR 

Rol van de GMR
De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).
De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.
Hierbij valt te denken aan instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, het meerjarenbeleidsplan en beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid.

Adviesbevoegdheden hebben in hoofdlijnen betrekking op het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen, huisvesting, onderhoud en taakbeleid etc. En met het initiatierecht kan de GMR relevante zaken aan de orde stellen. De GMR heeft een eigen GMR-reglement en een huishoudelijk reglement. De personeelsgeleding van de GMR heeft tevens zitting in de PGMR en wordt voor het uitoefenen van haar taken gefaciliteerd.

Leden GMR

Ingo Verhaak, ouder, gemeente Wierden (voorzitter)                 i.verhaak@roostwente.nl
                   
Mike van Dorp, leerkracht, gemeente Wierden                            m.vandorp@roostwente.nl

Wiepke Lenk, leerkracht, gemeente Hellendoorn                       w.lenk@roostwente.nl

Nico van Dellen, ouder, gemeente Hellendoorn                         n.vandellen@roostwente.nl

Titia Wagenvoort, leerkracht, gemeente Rijssen-Holten            t.wagenvoort@holterenk.nl
 
Cor Schagen, ouder, gemeente Rijssen-Holten                          c.sagen@roostwente.nl

Irma Weersink, leerkracht, gemeente Twenterand                      i.weersink@deblokstoeke.nl

Marion van Strien, ouder, gemeente Twenterand                       m.vanstrien@roostwente.nl

Secretariële ondersteuning, Margareth Oogink                           m.oogink@roostwente.nl

 

Deel deze pagina: