Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Nieuwe leerlingen

U als ouder, van een kind dat binnenkort naar de basisschool zal gaan, staat voor een belangrijke keuze U vertrouwt straks uw kind immers jarenlang toe aan de zorg van leerkrachten van onze school. U moet er dan ook zeker van zijn dat u de school kiest die bij u en uw kind past. Deze website is vooral bedoeld om "sfeerbeelden" te laten zien. U te informeren, een indruk te geven van de leerkrachten van de school. Een completer beeld krijgt u middels onze schoolgids. We beschrijven daarin de kwaliteit zoals die aanwezig is en geven de weg aan die we willen gaan om de kwaliteit te handhaven en waar nodig te verbeteren. Om de school van binnen te bekijken en geïnformeerd te worden over de dagelijkse gang van zaken, de ouderraad, het lesprogramma etc, houden we jaarlijks een open dag voor nieuwe ouders. Daarnaast is altijd de mogelijkheid open voor een oriënterend gesprek.

Wanneer aanmelden en inschrijving

Aanmelding en inschrijving kan het hele jaar door gebeuren.
Bekendmaking en berichtgeving omtrent de oproep vindt officieel in de maanden Januari en februari plaats via plaatsing in de regionale krant en in de “Veenstreek”
Van deze nieuwe aanmeldingsgroep is het verplicht bepaalde gegevens over de ouders in te winnen, betreffende de aard van hun opleiding, beroep en samenstelling van het gezin.
De gegevens worden door de minister noodzakelijk geacht voor het berekenen van het aantal formatieplaatsen.

 

Wanneer worden kinderen toegelaten?

Als het kind 4 jaar wordt mag het hele dagen naar school. Voordat de kinderen op school komen, mogen zij vooraf 10 halve, aaneengesloten, dagen de school bezoeken om te wennen. Hiervoor ontvangt men een uitnodiging. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig. De verplichting geldt vanaf de eerste van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt.

 

Uitzonderingsregel

De wet kent voor 5-jarigen een uitzonderingsregeling. Niet elk 5-jarig kind is namelijk al sociaal en/of emotioneel in staat om structureel volledig dagonderwijs te volgen. Deze regeling houdt in dat een 5-jarige nog 5 uur per week thuis mag blijven met kennisgeving aan de directeur. Daarnaast kan het kind nog eens 5 uur verzuimen na toestemming van de directeur. In totaal kan dus maximaal 10 uur per week worden afgeweken van de leerplichtregel.
Let wel!: De uitzonderingsregel is niet van toepassing op luxe verzuim (extra vakantie).
Ook kunnen de uren niet worden opgespaard.

 

Van andere school

Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, kunnen iedere dag worden toegelaten. Hiertoe wordt contact opgenomen met de directeur van de vorige school 

Deel deze pagina: