Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Dalton onderwijs

Daltononderwijs op basisschool Weemewereld

Basisschool Weemewereld is een kleinschalige school, waar iedere leerkracht, ieder kind kent en waar ieder kind de leerkrachten kent. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende sociale milieus, culturen en van diverse gezindten, een plaats waar zij leren omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars mening en overtuiging.

Daarop berust ook het motto van onze school: 

‘Samen zijn wij uniek’
 

Op basisschool Weemewereld gaan we om met kinderen op basis van respect voor zijn/haar individuele (karakter)eigenschappen, met genegenheid en geduld. Met het daltonconcept wordt van groep 1 tot en met groep 8 vol liefde gewerkt aan de individuele weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van uw kind. Binnen zijn/haar mogelijkheden groeit het kind op een natuurlijke manier naar het vervolgonderwijs, zelfbewust en overtuigd van zijn/haar kunnen. De Weemewereld biedt openbaar onderwijs in een warme, veilige omgeving en geven dit vanuit de zes kernwaarden van Dalton.

 

 

  1. 1.       Vrijheid/verantwoordelijkheid

De leerlingen worden verantwoordelijk gehouden voor hun eigen weektaak. Hierop plannen ze hun werk dat ze maken op eigen wijze, niveau en tempo. Naast het plannen van hun eigen werk, plannen ze ook de instructie. Op de weektaak staan de lesdoelen en de leerlingen bepalen of ze voor het lesdoel nog instructie nodig hebben. Het gemaakte werk kijken ze zelf na en leveren ze dan in bij de leerkracht die het controleert en afkruist.

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen materiaal, de materialen die ze gebruiken, maar ook voor het omgaan met de schoolregels en omgaan met elkaar.

 

  1. 2.       Zelfstandigheid

Op leerlingen wordt, vanaf groep 1, een beroep gedaan op hun zelfstandigheid; zelf kunnen, zelf doen, zelf onderzoeken en zelf de leerstof eigen maken. Naarmate de vorderingen van de leerlingen en hun mogelijkheden wordt de zelfstandigheid vergroot.

Je moet immers later ook zelfstandig beslissingen kunnen en durven nemen. De leerlingen zijn zo regelmatig zelfontdekkend bezig. Ook krijgen ze op deze manier meer ruimte om op eigen tempo te werken. Ze leren omgaan met uitgestelde aandacht, dat ze zichzelf uitdagen om hun taak tot een goed einde te brengen en dat ze beslissen over de vormgeving van hun eigen leerproces, waarbij gekeken wordt naar keuze van activiteiten, taken en werkvormen.

 

  1. 3.       Samenwerking

Leerlingen werken regelmatig samen, op allerlei leergebieden, zoals taal, rekenen, begrijpend lezen, maar ook bij 4xWijzer. Op school werken we met maatjes en wisselen we om een bepaalde tijd van maatje. Op de weektaak wordt aangegeven welke taken ze samen mogen maken en deze kunnen ze dan met hun maatje plannen. Het gemaakte werk, kijken ze samen na. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en leren ook de voordelen van samenwerken met anderen dan hun vrienden.

 

  1. 4.       Effectiviteit

Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij willen op basisschool Weemewereld graag dat kinderen ‘eigenaar’ zijn. Dit zijn ze doordat ze het werk en de instructie zelfstandig plannen. Ze krijgen dus alleen instructie als ze zelf vinden dat ze deze instructie nodig hebben. Op deze manier gaat de leerkracht ook effectief om met de tijd, want er wordt alleen instructie gegeven die de kinderen nodig hebben. Hierdoor is er tijd om instructie om maat te geven.

 

  1. 5.       Reflectie

Tijdens het plannen van de weektaak reflecteren we op de voorgaande lessen. De kinderen lezen de doelen door en kiezen of ze wel of geen instructie nodig hebben voor de lessen. De kinderen die dit nog lastig vinden, kunnen dit aangeven op de weektaak en krijgen dan hulp van de leerkracht met het plannen. Tijdens het werken en aan het einde van dag wordt er geëvalueerd met de groep hoe de dag gegaan is. Verder hebben we veel individuele gesprekken met de kinderen tussendoor. Dit kan gaan over het gemaakte of nog niet gemaakte werk of over iets op het sociaal emotioneel gebied.

Twee keer in het jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. De kinderen vullen een deel van dit rapport zelf in en zitten dan ook bij deze ouder/kind gesprekken. Vanaf groep 7 hebben we op school ambitiegesprekken. Hierin laten wij het ontwikkelingsperspectief zien en bespreken we met ouder en kind wat de ambities zijn.

 

  1. 6.       Borging

Om de kwaliteit van ons Daltononderwijs te borgen doen we aan planmatige zelfevaluatie en worden we als Daltonschool elke 5 jaar gevisiteerd.

Ons team is verdeeld in twee kerngroepen. De onderwijskundige groep en de activiteitencommissie groep. De onderwijskundige groep bestaat uit: directie, intern begeleider en de Daltoncoördinator. De kerngroepen maken plannen, bespreken deze met het team, worden uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. Bij wisselingen borgen we opnieuw.

 

 

 

 

Deel deze pagina: